Regulamin – CYMBALLA

REGULAMIN

Sklep internetowy w domenie www.cymballa.pl prowadzony jest przez firmę SM Consulting Sylwia Maślak-Cymbała z siedzibą w 62-035 Biernatki, ul. Wiatrakowa 13; NIP: 8272108721, Regon: 100701225, pod brandem Cymballa Atelier.
Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży spersonalizowanych towarów przez sklep internetowy www.cymballa.pl
Korzystanie ze sklepu poprzez stronę internetową www.cymballa.pljest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Sklep internetowy na stronie www.cymballa.pl w zakładce „Sklep online” zamieszcza informacje na temat swojej oferty
2. Zawartość sklepu internetowego www.cymballa.pl stanowi ofertę handlową w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543.
3. Przedmiotem sprzedaży przez internet są produkty odzieżowe, personalizowane przez Klienta na stronach na stronach sklepu internetowego w domenie www.cymballa.pl w zakładce „Sklep online” oraz na indywidualne zamówienie.
4. Każdy zakupiony towar w sklepie internetowym www.cymballa.pljest wykonany zgodnie z zamówieniem Klienta, złożonym za pomocą aplikacji personalizującej dostępnej na stronie internetowej.
5. Składane przez Klienta zamówienie, dokonane przez dostępy formularz na stronie www.cymballa.pl precyzyjnie definiuje towar, zarówno w sposób opisowy, jak i wizualny.
6. Ceny na stronie sklepu internetowego www.cymballa.pl:
a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich – dla polskiej wersji językowej;
b) zamieszczone przy oferowanym produkcie nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
7. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie sklepu internetowego www.cymballa.pl w koszyku użytkownika, w chwili składania zamówienia przez klienta.
8. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (suma wartości produktów oraz kosztów wysyłki) przedstawiana jest na stronie www.cymballa.pl, po dokonaniu przez klienta wyboru formy dostawy zamówienia (towaru) i formy płatności.

§ 2. Rejestracja klienta
1. Korzystanie przez klienta z serwisu internetowego www.cymballa.pljest możliwe tylko pod warunkiem wyrażenia przez klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych przez klienta w celu realizacji zamówienia. W tym też celu Cymballa Atelier jako prowadzące działalność pod nazwą SM Consulting Sylwia Maślak-Cymbała, ma prawo do przechowywania tych danych osobowych. SM Consulting Sylwia Maślak-Cymbała jednocześnie jest administratorem danych osobowych, które będą przechowywane w miejscu prowadzenia działalności przy ul. Wyspiańskiego 12, lokal nr 11, 60-650 Poznań. Klient zezwala na przetwarzania danych osobowych odznaczając zakładkę zamieszczoną na serwisie.
2. W celu zarejestrowania nowego konta, wymagane jest podanie danych osobowych, danych teleadresowych, danych kontaktowych, w tym nr telefonu oraz adresu e-mail i hasła. W przypadku podmiotów gospodarczych niezbędne jest podanie numeru NIP w celu wystawienia faktury VAT.
3. Korzystanie z serwisu internetowego jest możliwe pod warunkiem wyrażenia przez klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych do celów promocyjnych i marketingowych.
4. Podając nr telefonu w formularzu rejestracyjnym, klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany numer informacji promocyjnych od SM Consulting Sylwia Maślak-Cymbała związanych z zakresem działalności i oferty Cymballa Atelier.
5. Importowanie i zamieszczanie na stronie www.cymballa.pl zdjęć przez zarejestrowanego klienta, jest jednoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na ich wyświetlenie na stronie www.cymballa.pl na profilu marki na facebooku pod adresem https://www.facebook.com/Cymballa na innych portalach społecznościowych, wykorzystywanych przez Cymballa Atelier (SM Consulting Sylwia Maślak-Cymbała), w szczególności YouTube, Twitter, Instagram, Pinterest itp., a także w materiałach promocyjnych firmy, w tym w katalogach, ulotkach, informacjach prasowych i tym podobnych.
6. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
7. Żadne dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
8. Klient ma możliwość zaprenumerowania Newslettera sklepu internetowego www.cymballa.pl
9. Newsletter jest wysyłany tylko do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania i udostępniły dane osobowe, które będą służyć wyłącznie na potrzeby sklepu i przetwarzane będą w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (dz. U 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych.
10. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera.
11. Podane podczas rejestracji lub w newsletterze dane osobowe służą wyłącznie na potrzeby sklepu i przetwarzane będą w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (dz. U 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych. Są one podawane dobrowolnie. Z uwagi na charakter umowy niemożliwe jest jej wykonanie względem osób, które zamierzają posługiwać się pseudonimem lub chcą pozostać anonimowi.
12. Zabronione jest dostarczanie przez klienta treści i informacji o charakterze bezprawnym, w szczególności posługiwanie się przez klienta danymi osobowymi podmiotów trzecich.

§ 3. Składanie i realizacja zamówienia
1. Klient może składać zamówienia 24 godziny na dobę (z wyłączeniem przerw technicznych, koniecznych dla sprawnego działania systemu) za pośrednictwem strony internetowej www.cymballa.pl (zakładka „Sklep online”).
2. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, za pomocą opcji „koszyka”, a następnie w części zwanej koszykiem, wskazuje formę wysyłki i płatności za zamówienie.
3. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze sklepem internetowym www.cymballa.pl
4. W zamówieniu klient akceptuje:
a) zamawiany towar;
b) adres, na jaki ma być dostarczony towar oraz adres na jaki ma zostać wystawiona faktura, jeśli klient o nią poprosi;
c) sposób dostawy (do wyboru spośród opcji dostępnych na stronie Sklepu);
d) sposób płatności (do wyboru spośród opcji dostępnych na stronie Sklepu);
5. W przypadku braku dostępności niektórych elementów stanowiących część skonfigurowanego produktu (np. wybrany rodzaj materiału, zapięcia itp.), sklep internetowy www.cymballa.pl wysyła do klienta wiadomość, na adres email klienta, wskazany w formularzu zamówieniowym, z informacją, jaki towar i w jakich terminach jest dostępny. Wiadomość zawiera także prośbę o podjęcie przez klienta decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia.
6. Klient w sytuacji opisanej w punkcie powyżej w zależność od sytuacji może:
a) rezygnować z realizacji zamówienia w całości;
b) wyrazić zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na realizację zamówienia;
c) wyrazić zgodę na częściową zmianę zamówienia;
7. W sytuacji opisanej w punkcie powyżej, i w przypadku braku informacji zwrotnej od klienta w terminie 48 godzin, co do dalszego postępowania w sprawie zamówienia, sklep internetowy www.cymballa.plmoże anulować zamówienie klienta w całości, informując o tym Klienta, co doprowadzi do rozwiązania umowy;
8. Sklep internetowy www.cymballa.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia wynikające z przyczyn niezależnych od sklepu internetowego www.cymballa.pl, w tym szczególnie z powodu błędnie podanego przez klienta lub niedokładnego adresu dostawy. Powyższe zwolnienie z odpowiedzialności nie dotyczy umów zawieranych z konsumentami, jednakże sklep internetowy www.cymballa.pl jest zwolniony od odpowiedzialności także względem konsumenta, jeśli niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu towaru jest następstwem błędnie podanego przez klienta adresu dostawy.
9. Zamówienia poprzez www.cymballa.plsą realizowane w czasie tylu dni roboczych ile podawane jest na stronie Sklepu w momencie składania zamówienia. Czas ten jest zmienny i zależy od bieżącego obciążenia Sklepu zamówieniami.
10. Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi najwcześniej w następnym dniu roboczym względem dnia, w którym Sklep zaksięgował płatność za zamówienie na swoim koncie.
11. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia realizacji zamówienia jest zapłata przez klienta za zamówiony towar.
12. Zapłaty za zamówiony w sklepie www.cymballa.pltowar można dokonać:
a) wpłatą na rachunek bankowy Sklepu (realizacja zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu płatności na rachunku) w: ING Bank Śląski nr 13 1050 1461 1000 0090 6863 4840
b) płatnością elektroniczną (szybki przelew);
c) kartą kredytową.
13. Obsługę płatności elektronicznych i kart płatniczych prowadzi: Serwis Przelewy24, wykorzystywany przez firmę PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. PayPro SA – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014.
14. Koszty wysyłki towaru pokrywa klient, zgodnie z warunkami przedstawionymi na stronie sklepu www.cymballa.pl
15. Na żądanie wystawiamy fakturę VAT.
16. Nieopłacane zamówienie będzie przetrzymywane w archiwum przez okres 5 dni od daty złożenia zamówienia. Jeżeli w tym okresie nie zostanie uregulowana płatność zamówienie zostanie automatycznie skasowane bez konieczności składania dodatkowego oświadczenia, co doprowadzi do rozwiązania umowy. 17. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na sfotografowanie i sfilmowanie gotowego produktu i dowolne zastosowanie tychże materiałów wizualnych przez brand Cymballa Atelier w ciągu dowolnego czasu. Składając zamówienie Klient godzi się by Cymballa Atelier (SM Consulting Sylwia Maślak-Cymbała) podejmowało decyzję co do sposobu realizacji materiałów wizualnych, w tym sposobu zapisu, tła, osoby prezentującej produkt, formy i kontekstu prezentacji. Do momentu przekazania towaru Klientowi, Cymbala Atelier (SM Consulting Sylwia Maślak-Cymbała) jest bowiem jego właścicielem i dysponentem.

§ 4. Zamówienia indywidualne
1. Zamówienie indywidualne jest rozumiane jako zlecenie wykonania produktu, niedostępnego w standardowej sprzedaży na stronie www.cymballa.pl
2. Jest to więc produkt spoza konfiguratora oraz sklepu dostępnego na stronie www.cymballa.pl
3. W celu zlecenia wykonania zamówienia indywidualnego należy wypełnić formularz zamówienia indywidualnego dostępny na stronie www.cymballa.pl, a następnie przesłać go na adres e-mail: kontakt@cymballa.pl lub sylwia@cymballa.pl. W przypadku dalszej komunikacji poprzez e-mail bezwzględnie należy zachować ciągłość korespondencji. Wiadomości e-mail, które są wysyłane bez zachowania ciągłości korespondencji mogą zostać przeoczone, a Cymballa Atelier (SM Consulting Sylwia Maślak-Cymbała) zastrzega, że nie będzie ponosić z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
4. Interpretacja elementów zamówienia opisanych bardzo pobieżnie może być różna, dlatego w celu umożliwiającym wykonanie zamówienia najbliżej oczekiwań i wizji Klienta, formularz należy wypełnić szczegółowo, zamieszczając w nim zarówno opisy jak i materiały wizualne. W przypadku braku szczegółowych wytycznych, marka Cymballa Atelier zastrzega sobie prawo do decydowania w imieniu zlecającego Klienta, bazując na swojej wiedzy i doświadczeniu. 5. Czas realizacji zamówienia indywidualnego zależy od jego specyfiki, dlatego należy w formularzu zamówienia podać preferowaną datę otrzymania gotowego produktu. Data ta może zostać zweryfikowana przez Cymballa Atelier, jeśli wykonanie zamówienia w danym terminie nie będzie możliwe ze względów technicznych. W przypadku braku informacji o preferowanej dacie otrzymania produktu, Cymballa Atelier wykona go w trybie przewidzianym dla zamówienia indywidualnego. Zakłada on wykonanie konstrukcji, pozyskanie komponentów oraz szycie, a czas każdego z tych etapów każdorazowo zależny jest od specyfiki pojedynczego zamówienia indywidualnego.
6. W przypadku braku w magazynie niektórych elementów stanowiących część indywidualnego zamówienia (np. wybranego rodzaju materiału, zapięcia itp.), sklep internetowy www.cymballa.pl wysyła do klienta wiadomość, na adres email klienta, wskazany w formularzu zamówieniowym, z informacją, jaki towar i w jakich terminach jest dostępny. Wiadomość zawiera także prośbę o podjęcie przez klienta decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia.
7. Klient w sytuacji opisanej w punkcie powyżej w zależność od sytuacji może:
a) zrezygnować z realizacji zamówienia w całości;
b) wyrazić zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na realizację zamówienia;
c) wyrazić zgodę na częściową zmianę zamówienia.
8. Rozpoczęcie realizacji zamówienia indywidualnego nastąpi najwcześniej w następnym dniu roboczym względem dnia, w którym Klient przesłał mailem potwierdzenie przelewu całości ceny produktu.
9. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia realizacji zamówienia indywidualnego jest zapłata przez klienta za zamówiony towar.
10. Zapłaty za zamówiony indywidualne należy dokonać:
a) wpłatą na rachunek bankowy Sklepu (realizacja zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu płatności na rachunku) w: ING Bank Śląski nr 13 1050 1461 1000 0090 6863 4840
b) płatnością elektroniczną (szybki przelew);
c) kartą kredytową.
11. Obsługę płatności elektronicznych i kart płatniczych prowadzi: Serwis Przelewy24, wykorzystywany przez firmę PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44, www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. PayPro SA – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014.
12. Koszty wysyłki towaru pokrywa klient, zgodnie z warunkami przedstawionymi na stronie sklepu www.cymballa.pl.
13. Na żądanie wystawiamy fakturę VAT.
14. Nieopłacane zamówienie będzie przetrzymywane w archiwum przez okres 5 dni od daty złożenia zamówienia. Jeżeli w tym okresie nie zostanie uregulowana płatność zamówienie zostanie automatycznie skasowane bez konieczności składania dodatkowego oświadczenia, co doprowadzi do rozwiązania umowy. 15. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na sfotografowanie i sfilmowanie gotowego produktu i dowolne zastosowanie tychże materiałów wizualnych przez brand Cymballa Atelier w ciągu dowolnego czasu. Składając zamówienie Klient godzi się by Cymballa Atelier (SM Consulting Sylwia Maślak-Cymbała) podejmowało decyzję co do sposobu realizacji materiałów wizualnych, w tym sposobu zapisu, tła, osoby prezentującej produkt, formy i kontekstu prezentacji. Do momentu przekazania towaru Klientowi, Cymbala Atelier (SM Consulting Sylwia Maślak-Cymbała) jest bowiem jego właścicielem i dysponentem.

§ 5. Konsultacje osobiste w Cymballa Atelier
1. W celu skorzystania z profesjonalnego doradztwa, ustalenia szczegółów projektu indywidualnego, omówienia dodatków, wyboru materiałów, ściągnięcia miary Klientka ma możliwość umówienia się na bezpłatne, osobiste konsultacje w Cymballa Atelier przy ul. Wyspiańskiego 12 w Poznaniu. W przypadku rezygnacji z wykonania projektu, Klientka jest zobowiązana do jednorazowej opłaty w wysokości 50zł za 1 godz. konsultacji.
2. Konsultacje z właścicielką Cymballa Atelier odbywają się w uprzednio umówionym terminie, w dni robocze tygodnia oraz w soboty. Termin konsultacji ustalany jest drogą mailową: sylwia@cymballa.pl;.
3. Na konsultację prosimy o zabranie zdjęć inspiracji, na podstawie których Klientka chce stworzyć swoją kreację. Rekomendujemy również zabrania docelowego stanika oraz obuwia.

§ 6. Reklamacje
1. Towary dostępne w sklepie www.cymballa.pl objęte są ustawową odpowiedzialnością sprzedawcy za zgodność towaru z umową na warunkach wynikających z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego oraz z innych właściwych ustaw.
2. Każdy produkt, kupiony w sklepie internetowym www.cymballa.pl może być reklamowany z zachowaniem terminów zgodnych z ustawą i warunków reklamacji, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z umową.
3. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe z winy użytkownika, w wyniku niewłaściwej konserwacji, oraz usterki wynikłe wskutek złego przechowywania, urazów mechanicznych, wypadków losowych i naturalnego zużycia.
4. Sklep internetowy www.cymballa.pl nie ponosi odpowiedzialności za wady towaru i prawo odstąpienia nie obowiązuje, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi, które nie zostały zgłoszone przewoźnikowi przy odbiorze przesyłki.
5. Do odsyłanego towaru należy dołączyć czytelnie wypełniony formularz reklamacyjny.
6. Formularz należy wypełnić czytelnie. Jeżeli formularz nie zostanie wypełniony i podpisany, nie można rozpocząć procesu reklamacyjnego i towar będzie odesłany do klienta.
7. Na każdą reklamowaną rzecz należy wypełnić osobny formularz reklamacji.
8. Wszelkie przesyłki wysyłane na koszt firmy SM Consulting Sylwia Maślak-Cymbała (brand Cymballa Atelier) nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.
9. Reklamowy towar musi być czysty, suchy, pozbawiony zapachów i higienicznie bezpieczny. Niespełnienie wymienionych warunków bezpieczeństwa higienicznego towaru może być powodem niemożności rozpoczęcia procesu reklamacyjnego.
10. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru.
11. Klient zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem e-maila lub telefonicznie.
12. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Cymballa Atelier wyśle do klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) , a gdy okaże się to niemożliwe, zwróci pełną kwotę.
13. W przypadku nie uznania roszczenia reklamacyjnego, towar zostanie odesłany wraz z pismem odmownym dla klienta.

§ 7. Rozwiązanie umowy/odstąpienie od umowy/wymiana
1. Towary sprzedawane przez Cymballa Atelier (SM Consulting Sylwia Maślak-Cymbała) to produkty w pełni spersonalizowane, tworzone od początku do końca na zamówienie i zgodnie z indywidualnymi preferencjami każdego klienta.
2. W związku z powyższym, nie podlegają one zwrotowi ani wymianie. Klientowi nie przysługuje też prawo do odstąpienia od umowy zawartej w momencie złożenia zamówienia i dokonania wpłaty z tego tytułu;
(podstawa prawna: Na podstawie art. 38 pkt. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z poźn. zm) Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w przypadku gdy Zamówiona Odzież jest przygotowywania według indywidulanej specyfikacji Konsumenta).

§ 8. Postanowienia końcowe 1. Chwilą wykonania zawartej w tej formie umowy sprzedaży przez sklep internetowy, jest dzień odbioru przesyłki przez klienta.
2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
3. Obecność towaru w cenniku sklepu internetowego www.cymballa.pl nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.
4. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje, itd.) Nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w sklepie internetowym www.cymballa.pl.
5. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez sklep internetowy www.cymballa.pl są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej.
6. Sklep internetowy www.cymballa.plzastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych warunków i zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.cymballa.pl, jednakże zamówienia będą realizowane na podstawie brzmienia regulaminu z chwili jego dokonywania.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2000r. O ochronie niektórych praw konsumentów praz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (dz. U. Z 2000r. Nr 22 poz. 271).